Werkwijze

Nadat je je per mail hebt aangemeld, zal ik contact met je opnemen zodra er plek is. We maken dan een eerste afspraak. Afhankelijk van je hulpvraag en de diagnose wordt bepaald of Psycholoog Plus een geschikt behandelaanbod voor je heeft.

Indicatie

Psycholoog Plus biedt psychologische hulp aan volwassenen met:

 • Angst en paniek
 • Dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen
 • Aan trauma gerelateerde problemen, verwerking, verlies en rouw
 • Somberheid en depressie
 • Overspannenheid, burnout, stress
 • Emotie-regulatie problemen
 • Negatief zelfbeeld, subassertiviteit
 • Levensfaseproblematiek
 • Identiteitsproblematiek
 • Relatieproblemen
 • Persoonlijkheidsproblemen

Psycholoog Plus biedt geen zorg bij primaire verslaving, neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (zoals ASS), en stoornissen waarbij het accent legt op medicamenteuze behandeling (zoals bipolaire stoornissen, psychotische stoornissen). Ook bieden wij geen zorg bij acute suïcidaliteit, geweld en crises.

Diagnostiek

Een diagnose is een beschrijving van je problemen in relatie tot jou als persoon, je voorgeschiedenis en factoren in je omgeving. Samen vormt dit een begrijpelijke verklaring waarom deze problemen zijn ontstaan en blijven voortbestaan. Ook helpt een diagnose te bepalen hoe de behandeling het beste kan worden vormgegeven. Om tot een goede diagnose te komen, is het nodig dat we elkaar een of enkele keren spreken. Vaak maakt je behandelaar daarbij gebruik van vragenlijsten.

Behandeling

De behandeling bestaat uit (vaak wekelijkse) gesprekken. In deze gesprekken verhelderen we de problemen en hun achtergronden. We maken onderscheid tussen klachtgerichte en persoonsgerichte behandelingen.

In een klachtgerichte behandeling word je geholpen de problemen goed te herkennen en te oefenen met andere reacties (gedachten of gedrag), waardoor je eigen emoties en reacties vanuit je omgeving ook zullen veranderen. Om deze manier krijg je weer grip terug op je leven. Klachtgerichte behandelingen duren meestal 8-15 gesprekken.

In een persoonsgerichte behandeling zoeken we naar de achterliggende patronen die vaak al lang bestaan en de problemen onderhouden. Door het opdoen van nieuwe ervaringen in de behandelrelatie en in relatie tot je naasten, leer je deze patronen beter herkennen. Hierdoor zul je steeds beter in staat zijn om er met afstand naar te kijken en anders te reageren. Omdat de patronen vaak diep verankerd zijn in je persoonlijkheid, duurt het langer deze te herkennen en te veranderen. Een persoonsgerichte behandeling kan daarom langer duren, vaak 1-2 jaar. Aanvankelijk zijn wekelijkse sessies nodig, later wordt de frequentie vaak lager: eens per 2 of 3 weken.

Evaluatie

We evalueren regelmatig of de behandeling effect heeft en of het samenwerken naar wens verloopt. Minimaal eens per 6 maanden evalueren we uitgebreid, met behulp van een of meerdere vragenlijsten.

Verwijsbrief

Wanneer je bij Psycholoog Plus in behandeling komt heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts of psycholoog. Deze brief dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • Datum verwijzing (deze mag maximaal een 9 maanden voor de eerste behandeldatum liggen) en moet voor de start van het eerste contact zijn
 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Aangeven dat er naar generalistische basis-GGZ of specialistische GGZ verwezen wordt.

Behandelovereenkomst

Na afronding van de intake- of diagnostiekgesprekken zal ik je informeren over wat ik denk dat er met jou als cliënt aan de hand is. We overleggen samen wat het doel van de behandeling zal zijn en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. Ook maken we een inschatting van hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie kun je (al dan niet) toestemming geven voor de behandeling. We zullen ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken. Je ontvangt de behandelovereenkomst bij de start van de behandeling. We voldoen hiermee aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Beroepscode & Kwaliteit

Psychologen en psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode. In de beroepscode staan de regels voor de uitvoering van zijn beroep in beschreven. Ik werk aan de hand van de beroepscode van de Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Psycholoog Plus houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, met name de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Psycholoog Plus heeft een kwaliteitsbeleid geformuleerd, zodat je kunt zien hoe we zorgen voor kwalitatief hoogstaande zorg.

Crisis en bereikbaarheid bij spoed

Wanneer je in behandeling bent bij Psycholoog Plus en er sprake is van crisis kun je contact met mij opnemen (bericht of bellen). Kun je mij niet bereiken, neem dan contact op met je huisarts. De praktijk is niet 24 uur per dag bereikbaar, maar tijdens kantooruren probeer ik zo snel mogelijk te reageren. Buiten kantooruren kan je contact opnemen met de huisartsenpost.

Heb je veel last van gedachten aan zelfmoord, dan kun je ook bellen met online zelfmoordpreventie 0900-0113. Of bezoek hun website: www.113.nl.

Dossiervoering

Psycholoog Plus maakt gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD). In dit dossier is alle voor de behandeling relevante informatie terug te vinden. Dit dossier is voor niemand toegankelijk, behalve voor jou en je behandelaar. Je hebt recht op inzage van jouw volledige dossier. De provider van het EPD, Prosoftware, heeft zeer strikte beveiligingsmaatregelen getroffen om de privacy van klantgegevens te allen tijde te kunnen garanderen.

“Prosoftware is NEN7510,  ISO27001 en ISO9001 gecertificeerd. Dit zijn certificeringen op het gebied van informatieveiligheid en kwaliteit. Door implementatie van de ISO27001 zijn de vereisten van de AVG afgedekt. Hierop wordt jaarlijks geaudit. Prosoftware voldoet derhalve als organisatie aan de AVG wetgeving. Elke bestaande en nieuwe klant bieden wij een verwerkersovereenkomst aan. Deze is samen met onze juristen en de brancheorganisatie Nederland ICT opgesteld.” Bron: https://prosoftware.nl/certificeringen/

Beroepsgeheim & Privacy

Een psycholoog heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden; dit heet het beroepsgeheim. Zonder toestemming van de cliënt mag een psycholoog geen gegevens aan derden verstrekken. Alleen in noodsituaties mag een psycholoog zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Ik hanteer hierbij de geldende richtlijnen van de beroepsgroep.

Indien een behandeling langer duurt dan een jaar, dan stuur ik (ook weer alleen met jouw specifieke toestemming) een brief met informatie over de voortgang van de behandelingsovereenkomst naar de verwijzer.

Psycholoog Plus heeft een privacyreglement opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe we persoonsgegevens verwerken en beschermen, zoals de AVG dat voorschrijft.

Bezwaar aanleveren zorgvraagtypering

Volgens de regels in de zorg moet Psycholoog Plus je diagnose en ‘zorgvraagtypering’ delen met je zorgverzekeraar en met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Maar als jij dit niet wilt, kun je met onderstaande verklaring Psycholoog Plus machtigen om deze gegevens NIET te verstrekken. Teken dan het formulier en lever het in of mail aan Psycholoog Plus.

Klachten

Ben je niet tevreden over de behandeling, dan hoor ik dit graag van je. Ik zal je klacht serieus nemen en samen met jou zoeken naar een goede oplossing.

Wanneer het niet (afdoende) lukt dit samen te bespreken, is het mogelijk een klacht in te dienen. Je kunt met je klacht over Psycholoog Plus terecht bij een externe, onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiermee voldoet Psycholoog Plus aan de eisen die worden gesteld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Je kunt de klacht indienen bij:

 • Post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
 • E-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling

Kwaliteitsstatuut

Iedere vrijgevestigde GGZ-praktijk is verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het statuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven.

Het goedgekeurde Kwaliteitsstatuut van Psycholoog Plus is hier in te zien.

Vervanging

Psycholoog Plus heeft afspraken gemaakt met collega’s voor vervanging tijdens langdurige afwezigheid (ziekte, etc.) en/of als de praktijk plotseling sluit als gevolg van calamiteiten. Deze afspraken zijn gemaakt met Van Otterloo Psychotherapie.

Toegankelijkheid van de praktijk

De praktijkruimten bevinden zich op de eerste verdieping van de gebouwen (zowel in Hilversum als in Utrecht). Er is geen lift aanwezig. De praktijkruimten zijn daarom niet toegankelijk voor motorisch mindervaliden. Als alternatief wordt digitale zorg (beeldbellen) aangeboden.